PPM jednotka: Klíč k přesnému měření koncentrací v průmyslu i vědě

Photo of author
Written By Jan Hanzelka

Jsem Jan Hanzelka, autor stravasvaly.cz, kde se věnuji psaní článků o klimatizacích, ventilátorech a další klimatické technice. Má práce odráží mou hlubokou znalost a vášeň pro tuto oblast.

PPM jednotka: Klíč k přesnému měření koncentrací v průmyslu i vědě

PPM jednotka: Význam a použití v měření koncentrací

Úvod do PPM jednotky

PPM jednotka je klíčovým nástrojem pro měření koncentrací v různých odvětvích. Zkratka PPM znamená "parts per million" (česky "částic na milion") a představuje způsob, jak vyjádřit velmi malé koncentrace látek v roztocích nebo směsích. Tato jednotka je nezbytná pro přesné měření a analýzu v oblastech jako je chemie, environmentální vědy, potravinářství a průmyslová výroba.

Co znamená PPM?

PPM je zkratka pro "parts per million", což v překladu znamená "částic na milion". Tato jednotka vyjadřuje poměr mezi množstvím určité látky a celkovým množstvím směsi nebo roztoku. Konkrétně 1 PPM znamená, že na jeden milion částic celku připadá jedna částice měřené látky.

Například:

 • 1 PPM = 1 mg/kg
 • 1 PPM = 1 μL/L
 • 1 PPM = 0,0001 % (hmotnostních nebo objemových)

Definice PPM v chemii

V chemii má PPM specifický význam při vyjadřování koncentrací roztoků a směsí. Používá se zejména pro měření velmi nízkých koncentrací, kde by procentuální vyjádření bylo nepraktické.

Příklady použití PPM v chemii:

 • Měření koncentrace rozpuštěných látek ve vodě
 • Stanovení obsahu nečistot v chemických sloučeninách
 • Analýza stopových prvků v materiálech
PPM jednotka: Klíč k přesnému měření koncentrací v průmyslu i vědě

PPM v dalších oborech

PPM nachází uplatnění v mnoha dalších oborech mimo chemii. Zde je přehled některých z nich:

OborPříklad použití PPM
Životní prostředí Měření znečišťujících látek v ovzduší a vodě
Potravinářství Stanovení obsahu aditiv a kontaminantů v potravinách
Farmaceutický průmysl Měření koncentrace aktivních látek v lécích
Metalurgie Analýza složení slitin a čistoty kovů
Toxikologie Stanovení bezpečných limitů pro expozici toxickým látkám

Jak se PPM měří a vypočítává?

Měření a výpočet PPM závisí na povaze analyzovaného vzorku a dostupném vybavení. Obecně se PPM vypočítává podle následujícího vzorce:

PPM = (množství měřené látky / celkové množství směsi) × 1 000 000

Pro přesné měření PPM se používají různé analytické metody, jako je spektrofotometrie, chromatografie nebo hmotnostní spektrometrie.

Nástroje pro měření PPM

Pro měření PPM se používají různé specializované nástroje:

 • Spektrofotometr: Měří absorpci světla vzorkem pro určení koncentrace látek
 • Plynový chromatograf: Analyzuje složení plynných směsí
 • Hmotnostní spektrometr: Určuje množství a typ molekul ve vzorku
 • Atomový absorpční spektrometr: Měří koncentrace kovů v roztocích
 • Iontově selektivní elektrody: Měří koncentrace specifických iontů v roztocích
PPM jednotka: Klíč k přesnému měření koncentrací v průmyslu i vědě

Převod PPM na jiné jednotky koncentrace

PPM lze snadno převést na jiné běžně používané jednotky koncentrace:

PPMProcenta (%)mg/Lmg/kg
1 0,0001 1 1
10 0,001 10 10
100 0,01 100 100
1000 0,1 1000 1000

Praktické aplikace PPM jednotky

PPM jednotka se využívá v mnoha praktických situacích:

 1. Průmysl: Kontrola kvality surovin a hotových výrobků
 2. Medicína: Stanovení dávkování léků a monitorování hladiny látek v krvi
 3. Environmentální monitoring: Sledování znečištění ovzduší, vody a půdy

PPM v analýze kvality vody

Při analýze kvality vody hraje PPM klíčovou roli. Umožňuje přesné měření koncentrací rozpuštěných látek a kontaminantů.

KontaminantBezpečná hladina (PPM)
Olovo < 0,015
Měď < 1,3
Nitráty < 10
Chlor < 4
Arsen < 0,01

PPM v kontrole znečištění ovzduší

PPM jednotka: Klíč k přesnému měření koncentrací v průmyslu i vědě

PPM je nezbytnou jednotkou při monitorování kvality ovzduší. Měří se koncentrace různých škodlivých látek:

 • Oxid uhelnatý (CO)
 • Oxid siřičitý (SO2)
 • Oxidy dusíku (NOx)
 • Ozon (O3)
 • Těkavé organické sloučeniny (VOC)
 • Prachové částice (PM10, PM2.5)

Výhody a omezení používání PPM

Používání PPM jako měrné jednotky má své výhody i nevýhody:

Výhody:

 • Snadné vyjádření velmi malých koncentrací
 • Univerzálnost použití v různých oborech
 • Jednoduché převody na jiné jednotky koncentrace

Omezení:

 • Může být nepraktické pro velmi vysoké koncentrace
 • Potenciální záměna s podobnými jednotkami (např. PPB – parts per billion)
 • Nutnost přesných měřicích přístrojů pro stanovení velmi nízkých koncentrací

Závěr

PPM jednotka je nepostradatelným nástrojem pro přesné měření a kontrolu koncentrací v široké škále aplikací. Od environmentálního monitoringu přes průmyslovou výrobu až po medicínu, PPM umožňuje efektivní sledování a regulaci látek v nízkých koncentracích. Její univerzálnost a snadná interpretace z ní činí klíčovou jednotku v mnoha vědeckých a technických oborech. Pochopení a správné používání PPM je zásadní pro zajištění přesnosti a spolehlivosti v měření a analýzách napříč různými odvětvími.

Napsat komentář