Podmínky použití

Podmínky a pravidla

Tyto podmínky upravují váš přístup k veškerému obsahu, produktům a službám dostupným na webových stránkách https://stravasvaly.cz (dále jen ”služba”), které provozuje společnost Stravasvaly.CZ (dále jen ”my”, ”nás” nebo ”naše”).

Váš přístup k našim službám je podmíněn Vaším souhlasem, bez jakýchkoli změn, se všemi podmínkami obsaženými v tomto dokumentu a se všemi dalšími provozními pravidly a zásadami, které jsme zveřejnili a které můžeme čas od času zveřejnit.

Před přístupem k našim službám nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tuto smlouvu. Přístupem k jakékoli části našich služeb nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni. Pokud s jakoukoli částí podmínek Smlouvy nesouhlasíte, nesmíte k našim službám přistupovat ani je používat.

Duševní vlastnictví

Tato smlouva nepřevádí z nás na vás žádné naše duševní vlastnictví ani duševní vlastnictví třetích stran a veškerá práva, vlastnické právo a podíl na tomto vlastnictví zůstávají (mezi stranami) výhradně ve vlastnictví Stravasvaly.CZ a jejích poskytovatelů licencí.

Služby třetích stran

Při používání Služeb můžete používat služby, produkty, software, vložené soubory nebo aplikace třetích stran vyvinuté třetí stranou (”Služby třetích stran”).

Pokud používáte Služby třetích stran, berete na vědomí, že:

  • že jakékoli použití Služby třetí strany je na vaše vlastní riziko a že za webové stránky nebo Služby třetích stran neneseme žádnou odpovědnost.
  • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním takového obsahu, zboží nebo služeb dostupných na takových webových stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím.

Účty

Pokud používání některé části našich služeb vyžaduje účet, souhlasíte s tím, že nám při registraci účtu poskytnete úplné a přesné informace.

Nesete výhradní odpovědnost za veškeré aktivity, které se uskuteční v rámci vašeho účtu. Jste zodpovědní za aktuálnost informací o svém účtu a za bezpečnost svého hesla.

Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti svého účtu, který používáte pro přístup ke službě. Své přístupové údaje nesmíte sdílet ani zneužívat. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo poté, co se dozvíte o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti.

Ukončení

Váš přístup ke všem službám nebo jejich části můžeme kdykoli ukončit nebo pozastavit, ať už z jakéhokoli důvodu, s výpovědní lhůtou nebo bez ní, s okamžitou platností.

Pokud si přejete ukončit Smlouvu nebo svůj účet Stravasvaly.CZ, můžete jednoduše přestat používat naše Služby.

Veškerá ustanovení Smlouvy, která by ze své podstaty měla zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy, zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Odmítnutí odpovědnosti

Naše služby jsou poskytovány ”TAK, JAK JSOU” a ”TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ”. Stravasvaly.CZ a její dodavatelé a poskytovatelé licencí se tímto zříkají všech záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. Stravasvaly.CZ ani její dodavatelé a poskytovatelé licencí neposkytují žádnou záruku, že naše služby budou bezchybné nebo že přístup k nim bude nepřetržitý nebo nepřerušovaný. Berete na vědomí, že stahujete z našich Služeb nebo jinak získáváte obsah či služby jejich prostřednictvím na vlastní uvážení a riziko.

Příslušnost a platné právo

Pokud platné právní předpisy nestanoví jinak, řídí se tato smlouva a jakýkoli přístup k našim službám nebo jejich používání zákony .

Příslušným soudem pro veškeré spory vyplývající ze Smlouvy a jakéhokoli přístupu k našim službám nebo jejich používání nebo s nimi související budou státní a federální soudy se sídlem v .

Změny

Stravasvaly.CZ si vyhrazují právo dle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit nebo nahradit.

Pokud provedeme změny, které jsou podstatné, dáme vám o tom vědět zveřejněním na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu či jiného sdělení předtím, než změny vstoupí v platnost. V oznámení bude uvedena přiměřená lhůta, po jejímž uplynutí nové podmínky vstoupí v platnost.

Pokud s našimi změnami nesouhlasíte, měli byste naše služby přestat používat v určené lhůtě nebo jakmile změny vstoupí v platnost.