PVK havárie: 5 překvapivých příznaků, které nesmíte ignorovat

Photo of author
Written By Jan Hanzelka

Jsem Jan Hanzelka, autor stravasvaly.cz, kde se věnuji psaní článků o klimatizacích, ventilátorech a další klimatické technice. Má práce odráží mou hlubokou znalost a vášeň pro tuto oblast.

PVK havárie: 5 překvapivých příznaků, které nesmíte ignorovat

PVK havárie: Jak postupovat při poruše vodovodního nebo kanalizačního potrubí

Úvod

PVK havárie představují závažný problém, který může postihnout každou domácnost či budovu napojenou na vodovodní a kanalizační síť. Tyto nečekané poruchy mohou způsobit značné škody na majetku a narušit běžný chod života. Včasné rozpoznání příznaků a správný postup při řešení PVK havárie jsou klíčové pro minimalizaci následků a zajištění rychlé obnovy dodávek vody či funkčnosti kanalizace.

Co je PVK havárie a jak ji rozpoznat

PVK havárie označuje náhlou poruchu vodovodního nebo kanalizačního potrubí, která vyžaduje okamžitý zásah. Rozpoznání těchto havárií je zásadní pro rychlou reakci a prevenci rozsáhlých škod.

Typické příznaky havárie vodovodního potrubí

 • Náhlý pokles tlaku vody
 • Viditelné mokré skvrny na zdech nebo podlahách
 • Neobvyklé zvuky (syčení, bublání) v potrubí
 • Zvýšená vlhkost nebo plíseň v prostorách budovy
 • Neočekávaně vysoká spotřeba vody

Indikátory poruchy kanalizace

 1. Nepříjemný zápach v okolí odpadů nebo na pozemku
 2. Pomalé odtékání vody z umyvadel, van či toalet
 3. Vzdouvání vody v odpadech při použití jiných zařízení
 4. Viditelné praskliny nebo propadliny na pozemku
 5. Bujná vegetace v místech, kde vede kanalizační potrubí

Postup při zjištění PVK havárie

Rychlá a správná reakce při zjištění PVK havárie je klíčová pro minimalizaci škod a zajištění bezpečnosti. Každá minuta může rozhodovat o rozsahu poškození a nákladech na opravu.

Okamžitá opatření pro minimalizaci škod

 1. Uzavřete hlavní přívod vody do objektu
 2. Odpojte elektrické spotřebiče v zasažených oblastech
 3. Pokuste se zachytit unikající vodu do nádob
 4. Odstraňte cenné předměty z dosahu vody
 5. Vyfotografujte škody pro pojišťovnu

Kontaktování havarijní služby PVK

Pro nahlášení havárie kontaktujte nepřetržitou havarijní linku PVK:

 • Telefonní číslo: 840 111 112 nebo 601 274 274
 • Při hlášení uveďte:
 • Přesnou adresu místa havárie
 • Popis problému
 • Vaše kontaktní údaje
PVK havárie: 5 překvapivých příznaků, které nesmíte ignorovat

Nejčastější příčiny PVK havárií

PVK havárie mohou mít různé příčiny, od přirozeného opotřebení až po náhlé externí faktory. Pochopení těchto příčin může pomoci v prevenci a včasném odhalení potenciálních problémů.

Stárnutí potrubí a infrastruktury

Vodovodní a kanalizační systémy jsou vystaveny neustálému opotřebení. S postupem času dochází k:

 • Korozi kovových částí potrubí
 • Křehnutí plastových komponentů
 • Usazování minerálů a vzniku vodního kamene
 • Oslabení spojů a těsnění

Tyto faktory postupně snižují odolnost potrubí a zvyšují riziko havárií.

Vnější faktory způsobující poškození

 • Mráz a teplotní výkyvy
 • Kořenové systémy stromů a rostlin
 • Tlak půdy a sesuvy
 • Stavební práce v blízkosti potrubí
 • Nadměrné zatížení povrchu nad potrubím

Prevence PVK havárií

Prevence je nejúčinnějším způsobem, jak předcházet PVK haváriím. Investice do pravidelné údržby a modernizace infrastruktury může výrazně snížit riziko náhlých poruch a ušetřit značné prostředky v dlouhodobém horizontu.

Pravidelná údržba domovních rozvodů

 • Provádějte pravidelné vizuální kontroly viditelných částí potrubí
 • Sledujte spotřebu vody pro včasné odhalení skrytých úniků
 • Izolujte potrubí v místech náchylných k zamrzání
 • Čistěte pravidelně odpadní potrubí a žlaby
 • Instalujte zařízení pro změkčování vody v oblastech s tvrdou vodou

Modernizace vodovodní a kanalizační sítě

PVK havárie: 5 překvapivých příznaků, které nesmíte ignorovat

PVK průběžně investuje do obnovy a modernizace infrastruktury:

 • Výměna starých litinových potrubí za moderní plastové materiály
 • Implementace systémů pro detekci úniků
 • Využívání GIS technologií pro mapování a správu sítí
 • Instalace inteligentních měřidel pro monitorování spotřeby v reálném čase

Dopady PVK havárií na životní prostředí a společnost

PVK havárie mají dalekosáhlé důsledky, které přesahují rámec pouhých technických problémů. Jejich dopady se projevují v environmentální, ekonomické i sociální sféře.

Ekologické následky úniků vody a odpadních látek

 • Kontaminace půdy a podzemních vod
 • Narušení lokálních ekosystémů
 • Plýtvání vodními zdroji
 • Zvýšená spotřeba energie na čištění a distribuci vody

Ekonomické a sociální aspekty havárií

AspektEkonomický dopadSociální dopad
Přímé náklady Opravy infrastruktury, sanace škod Dočasné omezení komfortu bydlení
Nepřímé náklady Ztráty v podnikání, snížená produktivita Narušení každodenních rutinních činností
Dlouhodobé následky Zvýšené investice do prevence Snížená důvěra v kvalitu infrastruktury
Pojištění Nárůst pojistných částek Stres spojený s řešením pojistných událostí

Technologie používané při opravách PVK havárií

Moderní technologie významně zlepšují efektivitu a rychlost oprav PVK havárií. Tyto inovativní metody umožňují minimalizovat zásahy do okolního prostředí a zkrátit dobu odstávek.

Bezvýkopové technologie

 • Relining – vložkování potrubí bez nutnosti výkopu
 • Pipe bursting – roztržení starého potrubí a současné zatažení nového
 • Horizontální řízené vrtání pro instalaci nových potrubí
 • Cured-in-place pipe (CIPP) – vytvrzování potrubí na místě

Diagnostické metody pro lokalizaci poruch

 1. Akustická detekce úniků
 2. Termografické snímkování
 3. Kamerové inspekce potrubí
 4. Georadarové průzkumy
 5. Trasování potrubí pomocí elektromagnetických vln

Závěr

PVK havárie představují komplexní problém, který vyžaduje rychlou reakci a odborný přístup. Klíčem k minimalizaci jejich dopadů je kombinace prevence, včasné detekce a efektivního řešení. Pravidelná údržba, využívání moderních technologií a připravenost na krizové situace mohou výrazně snížit riziko havárií a jejich následky. V případě, že k havárii dojde, je nezbytné postupovat podle stanovených postupů a neprodleně kontaktovat odborníky. Pouze tak lze zajistit rychlou obnovu dodávek vody či funkčnosti kanalizace a minimalizovat škody na majetku i životním prostředí.

Napsat komentář